Obowiązujący standard

Czy wiesz, że spółki notowane na rynkach kapitałowych w UE oraz sporządzające skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSR będą zobowiązane do raportowania w formacie XBRL już za rok 2020?

Dyrektywa 2004/109/WE (Transparency) w art. 4 ust. 7 nałożyła na Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) obowiązek opracowania projektu standardów regulacyjnych w celu określenia elektronicznego formatu sprawozdawczości. 29 maja 2019 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Rozporządzenie nr 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniające dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania.

ZOBACZ TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA UE

Poznaj nasze narzędzia do raportowania

Spółkom zobowiązanym do raportowania w ESEF oferujemy narzędzia, dostępne w chmurze publicznej jak również w modelu on-premise, do zespołowego opracowania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego. Wypełniając zdefiniowane przez użytkownika szablony arkuszy MS Excel lub plików MS Word (w wersjach 2007 i wyżej), uzyskujemy za pomocą przeglądarki internetowej możliwość pracy zespołowej nad całym sprawozdaniem finansowym lub jego częściami.

Proces ten można powtarzać wielokrotnie, wykorzystując m.in. szablony znakowania pozycji sprawozdań z lat ubiegłych, uzgadniając w zespole treść sprawozdania na każdym etapie jego tworzenia lub prezentując rezultat końcowy audytorom w formie umożliwiającej weryfikację znakowania pozycji bez konieczności posiadania przez nich dedykowanych narzędzi.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Korzyści

Oferowany zestaw narzędzi umożliwia:

• import/eksport do plików MS Word
• znakowanie pozycji sprawozdań za pomocą znaczników taksonomii XBRL
• wykorzystania rekomendowanych przez narzędzie znaczników XBRL dal poszczególnych pozycji oraz kontekstów,       bazujących na automatycznej analizie treści sprawozdania i algorytmach Machine Learning
• rozszerzenie taksonomii ESMA o pojęcia użytkownika
• zakotwiczone w taksonomii IFRS
• walidowanie znakowania pod kątem zgodności ze standardami XBRL oraz wytycznymi ESMA (filling rules)
• generowanie raportów wyników walidacji
• generowanie pakietu zawierającego sprawozdania w formacie iXBRL oraz pliki rozszerzonej taksonomii ESMA.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Oferowany zestaw narzędzi umożliwia:

• import/eksport do plików MS Word
• znakowanie pozycji sprawozdań za pomocą znaczników taksonomii XBRL
• wykorzystania rekomendowanych przez narzędzie znaczników XBRL dal poszczególnych pozycji oraz kontekstów,       bazujących na automatycznej analizie treści sprawozdania i algorytmach Machine Learning
• rozszerzenie taksonomii ESMA o pojęcia użytkownika
• zakotwiczone w taksonomii IFRS
• walidowanie znakowania pod kątem zgodności ze standardami XBRL oraz wytycznymi ESMA (filling rules)
• generowanie raportów wyników walidacji
• generowanie pakietu zawierającego sprawozdania w formacie iXBRL oraz pliki rozszerzonej taksonomii ESMA.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Oferujemy wsparcie oraz narzędzie użytkowane przez Klientów do generowania e-sprawozdań w strukturach logicznych zgodnych z ustawą o rachunkowości (UoR).
Proponowane narzędzie jest aplikacją desktopową typu COTS (ang. Commercial off-the-shelf). Z uwagi na postać aplikacji jej instalacja jak i obsługa jest prosta. Poniżej przedstawiono główne komponenty i sposób działania narzędzia.
Z uwagi na brak zastosowania serwerów aplikacyjnych i bazodanowych, narzędzia nie dotyczą zaawansowane zagadnienia HA czy istotnie wyrafinowane wymagania infrastrukturalne.
Aplikacja działa pod kontrolą systemu Windows 10 na typowym komputerze do prac biurowych wyposażonym w aplikację MS-Excel 2010+.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Posiadamy referencje Ministerstwa Finansów związane z wsparciem w zmianach biznesowych i IT, w szczególności opracowania schematów XSD sprawozdań finansowych.

Napędza nas Twój sukces

Porozmawiaj z naszymi ekspertami, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie, które uwolni potencjał Twojego biznesu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI