Zakończenie realizacji projektu Platforma Sensorycznego Wsparcia Sprzedaży (PSWS) pod względem merytorycznym i finansowym

Dnia 18.06.2021 otrzymaliśmy informację z Instytucji Pośredniczącej- Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, iż projekt PSWS został uznany za „zrealizowany pod względem merytorycznym i finansowym”. Rozliczenie finansowe projektu nastąpiło dnia 29.06.2021 roku, co oznacza, że od tego dnia rozpoczynamy trzyletni okres jego trwałości.

Zakończenie V etapu projektu Platforma Sensorycznego Wsparcia Sprzedaży (PSWS)

Z dniem 29.02.2020 zakończyliśmy realizację V Etapu projektu PSWS, którego głównym rezultatem były zweryfikowane algorytmy:

1) Podstawowe i zaawansowane charakterystyki opisowe osoby.

2) Zachowania klientów, w tym identyfikacja tłumu oraz zainteresowanie danym produktem.

Zweryfikowano funkcje analityczne:

1) Zestawienia liczbowe klientów odwiedzających sklep z klasyfikacją bazującą na podstawowych charakterystykach opisowych.

2) Analiza emocji klientów w różnych sekcjach sklepu. Ocena zadowolenia klientów.

3) Analiza zachowań klientów.

Pakiet oprogramowania oraz dokumentacja stanowi produkt możliwy do bezpośredniego wdrożenia u nabywców. Tym samym zakończyliśmy prace badawczo rozwojowe w projekcie.

Zakończenie IV etapu projektu Platforma Sensorycznego Wsparcia Sprzedaży (PSWS)

Z dniem 30.09.2019 zakończyliśmy realizację IV Etapu projektu PSWS, którego głównym rezultatem było Oprogramowanie PSWS w zakresie funkcji analitycznych składające się z następujących komponentów: logika biznesowa, aplikacja webowa i usługi sieciowe. Prototypowy model całego rozwiązania został przetestowany w warunkach laboratoryjnych i potwierdzono jego gotowość do rozpoczęcia testów w warunkach rzeczywistych, zaplanowanych na fazę prac rozwojowych.

Aktualnie rozpoczęliśmy realizację V Etapu, w ramach którego nastąpi weryfikacja w środowisku rzeczywistym wytworzonego prototypu – w warunkach rzeczywistych zostaną przetestowane łącznie wszystkie prototypy modułów, jako spójna całość.

Zakończenie III etapu projektu Platforma Sensorycznego Wsparcia Sprzedaży (PSWS)

Z dniem 31.05.2019 zakończyliśmy realizację III Etapu projektu PSWS, którego głównym rezultatem były modele neuronowe odpowiedzialne za analizę zachowań oraz detekcję tłumu. Zgodnie z planem rozwiązanie zostało przetestowane w warunkach laboratoryjnych w oparciu o kamerę przemysłową i funkcjonuje w czasie rzeczywistym. Wszystkie założenia projektowe zostały osiągnięte.

Aktualnie rozpoczęliśmy realizację IV Etapu, w ramach którego będzie dostarczona analityczna baza danych, mechanizm raportowania oraz oprogramowanie PSWS w zakresie funkcji analitycznych, a dotychczasowe rozwiązania podlegają ewaluacji jakościowej. Prototypowy model całego rozwiązania będzie przetestowany w warunkach laboratoryjnych i przygotowany do testów w warunkach rzeczywistych zaplanowanych na kolejny etap projektu.

Zakończenie II etapu projektu Platforma Sensorycznego Wsparcia Sprzedaży (PSWS)

W dniu 31.12.2018r. zakończyliśmy II Etap projektu PSWS, którego głównym rezultatem są modele neuronowe odpowiedzialne za cechy zaawansowane, za które w PSWS uważamy emocje i styl ubioru. Zgodnie z harmonogramem rozwiązanie zostało przetestowane w warunkach laboratoryjnych na kamerze przemysłowej i działa w czasie rzeczywistym. Wszystkie przyjęte wymagania zostały spełnione, niektóre przekroczone. Aktualnie rozpoczęliśmy realizację  III Etapu, w ramach którego będą tworzone komponenty systemu odpowiedzialne za analizę zachowań oraz detekcje tłumu.

Zakończenie I etapu projektu Platforma Sensorycznego Wsparcia Sprzedaży (PSWS)

31.07.2018 zakończyliśmy I Etap projektu PSWS, którego głównym rezultatem są modele neuronowe odpowiedzialne za cechy podstawowe, za które w PSWS uważamy wiek, płeć i Wskaźnik Masy Ciała (ang. Body Mass Index, BMI). W tym momencie projektu, zgodnie z harmonogramem, rozwiązanie zostało przetestowane w warunkach laboratoryjnych na kamerze przemysłowej i działa w Czasie Rzeczywistym. Wszystkie wymagania podane we wniosku zostały spełnione, bądź też przekroczone, a my bierzemy się za II Etap i cechy zaawansowane.